Shayne web

Shayne Ragg

Hangarau whakawhiti kĊrero - IT Administrator

Wellington

Phone0508 4 SKILLS (475 4557) Email

Shayne joined Skills Active in 2022. He is our IT administrator and previously worked in the sound industry. Outside of work, Shayne likes to read, swim, break his computer, and spend time with friends.